midung lusik 载瓦语要闻播报(第19期)Zaimying-载瓦Ora

midung lusik 载瓦语要闻播报(第19期)Zaimying-载瓦Ora甜咸配
①7qap 15nyi ri, 《Zhvoiyung shinggvang Zhunggo myuq》 nambat i yoqqap nambat i quqlving qinggan byvaqshit lvum shose she sanghi byvo toq kingbvoi zuppong Bejin ma pong be. Mau Dangwapdoq anum muwun suwun、Mau Dangwapdoq kojvo rung zau、Mau Dangwapdoq zhvire zau Hu Shin, Sikung gungtai pung gvut kingbvoi zuppong lo bilom mu eq hauzhang ma yvang shose she be, tang ma, Sikung mau eq Gongdvung Zhauqin nambat i quqlving qinggan byvaqshit lvum ra qo ngvut ra.

②Xi jiro, mingdan ringzhat eq kuqlai suwun wapdoq、Logidat zhimu rung、Sutzum rung、Haigvon zungshu、Mingdan gvangqui zhvungwap mai aming laigva chom pom byvotoq be, Sikung Hugu gapyi piga seng sutze zhimu zhvungwap ri gi 2018zan(nambat 24 shu)mingdan sutze zhimu zhvungwap ga chom wu dveng dvo byi be.

③Xi jiro姚美伊 , Yomu yozui mau muzo gon rung datbyvung wap mai《Yomu yozui mau muzo gon rung sengang hi 6shu mingdan gom ma lawa lazhung myinghu ze gvutshit wa myuq zhepgve wu wo ong lai qo eq nambat 8shu gvutshit wa myuq myinglong byvotoq eqangshit laigva》byvotoq be,李树浩 300lvum wa myuq ri gi nambat 8shu mingdan gom lawa lazhung myinghu ze gvutshit wa myuq chom wu dveng dvo begvo, 1809lvum wa myuq gi zhepgve wu wo ong lai be. Xigu ma Sikung mau 3lvum wa myuq wo qinlvom wang be.
④Sanghi shu Zhvung wapdoq mili migum zhepcho pung “Lvik dvauwu”muzo lo zui e aqing dvo be龙心战纪 , lvomo 7qap 7nyi zhe zhang易炼红简历 , zhep e uwun byu 4305yuq zhe ra. Henan ming zhep e uwun byu zhe myo ra快鱼服饰官网 , 1015yuq zhe ra. Jangsu ming ngun chup zhep e zhe myo ra蚂蚱几条腿 , aluq 2.4dvung diram zhe ra.
⑤Mvoqshit rung mai zoshang zhong ma“Dvizvang zhong zong”dut e ri aming laigva qo mu gon lazhang be, zoshang zhong ma dviqzvang zhong ma mvoq wo abyi mvoq gvut gvut begvo.
⑥Sikung Zaiwa laigva sira ganzvang lvoqmyvang mvoqbvan pung wo pong ong lai beCangpun mili zhvoi植玫兰官网 , lalvo buinyi ge xi ma, nganvung Sikung mau Zaiwa laigva sira ganzvang lvoqmyvang mvoqbvan pung gi, 2018zan lvomo 7qap 13nyi mai 16nyi zhe Zaiwa laigva sira zhongzo bve chom zing mu zhaq gibu gira ngon ongshoq Mangshi Dean bingdoq yvum ma wo pong ong lai be.
Xi da mvoqbvan pung gi Sikung mau zhaunoq mugon rung mai zhvungmu zui, gaming byinpye mucoq rung mai bituq bang girum mu zui e ngvut le. Xida le mvoqbvan pung ma yvumsing amyvu ri zhvitdap e sira 5yuq mai, aqik anik gvut 2018zan mau gom ma wa ma tum ma sira lo gvut ra bang ri paqzhvi le mvoq byi gvut agvo.
Xida le zhongzo sira liklai qo:Mying gvat byu 59yuq, zhe lo e byu 56yuq. Samlik zhongzo、zhongmo zhongzo、maukau eq gamau ma nyi dvo e nganvung e Zaiwa laigva ri黑礁第四季 , we wu myoq myang gvat e bang, gibu myoq byu e bang ngvut ra.Hau mului nganvung e Zaiwa mying laigva “Lagvam so ri lako dong mu ngoqmyuq su sunluq, pungchui su wangban”mului gvo myvang e lo nyi be ngvut ra.
翻译 播报 何木介
Zhepwu su Mumvau
音频制作 高怀芬

文章归档